Her finner du infoRmasjon om arbeidet med vannstand og dybdekart.

Klikk på link for: Dybdekart

Einafjorden er regulert av Hunnselva brukseierforening (Vokks) i henhold til reguleringsavtale fra 1898 der en reguleringsbolt viser høyeste regulerte vannsatnd.

Reguleringsbolten ble nedsatt samme år (1898), nedstøpt i en fjellskjæring på vestsiden av fjorden ca 150 meter sør for demningen.

 

Det har vært mye usikkerhet om den eksakte høyden på reguleringsbolten for Einafjorden.

Den har tidligere vært oppgitt til å være 398,36, men har etter nye oppmålinger som vi i Grunneierlaget har utført vist seg å ligge på 398,61.

Vi jobbet mye for å finne ut av dette og konkluderte i 2002 med at dette har oppstått pga feil i målesystemer.

Dette er også kontrollmålt av NVE sommeren 2012 med samme resultat.

 

I 2002 ble det gjennomført en befaring og test sammen med Vokks for å finne årsaken til uenigheten rundt reguleringshøyden.Høyden som vi opererte med og den som brukseierforeningen refererte til hadde en forskjell på over 20 cm.

Testen ble gjennomført med at luken i demningen ble stengt i to timer, testen viste nesten ingen fall tap, men vannspeilet viste en forskjell på 25 cm mellom reguleringsbolt og fastmerke på 398,36 ved brukar ved Eina sentrum når vannet lå helt stille.

 

Den nye demningen er målsatt med utgangspunkt i at reguleringsbolten sitter på 398,36 noe som da viste seg å være over 20 cm forskjell fra fastmerker benyttet for utbygginger langs fjorden.

Vi ble da enige om at den omdiskuterte høydeforskjellen skyltes endringer i måleprinsipper eller unøyaktige målinger av bolten først på 1900 tallet. Det var ut i fra disse tallene at vi ble enige om en intensjonsavtalen.

Bolten sitter på 398.611 med dagens målesystemer, ut i fra dette har vi fått videreført den muntlige intensjonsavtale med Brukseierforeningen/Vokks om at vannstand ikke skal overstige 2.06m reguleringshøyde målt ved tinglyst målebolt. Dette er 24 cm lavere enn max reguleringshøyde HRV. Vi har årlig gjennomført samarbeidsmøter der også Vestre Toten Kommune og representanter fra Hunnselva har deltatt.

Vi hadde også tilsvarende avtale med forhenværende regulant ( Mjøskraft ) fra 1996 til 2001 når Vokks overtok som eier.

 

Grunneierlaget tok initiativet til et møte på Eina den 05.01 2012 der medlemmer fra Grunneierlaget, Bondelaget, Vokks og Vestre Toten Kommune deltok.

Det ble her informert om saken og utfordringer med reguleringen, samt problemer med vannstanden når den blir for høy rundt fjorden. Vi ble enige om å nivellere inn et punkt ute i fjorden for å kontrollere evt tappefall, dette er nå utført i sommer (2012).

Det ble også i høst (2012) høy vannstand i fjorden pga mye nedbør og utfordringer med demningsystemet, noe som forsterker at vi må få en løsning på denne utfordringen.

 

Nytt nivåmerke med de nye tallene for HRV er satt opp ved brukaret v/ Eina sentrum våren 2013.

 

Fylkesmannen ga i 2018 Vokks pålegg om minstevannføring i Hunnselva, dette vil føre til at det er behov for å holde vannstanden om høsten og ved lave nedbørsmengder høyere en tidligere praktisert.

Vi er svært urolige for konsekvensene rundt dette, og det har nå vært møter med Vestre Toten Kommune og Vokks for påvirke og kartlegge saken.

Mange har også vært skadelidende for den store vannstanden som har vært på høsten, særlig årene (2011, 2012, 2014, 2015 og 2017).

Sommeren og høsten 2016 ble vannstanden lav pga lite nedbør og mye nedtapping i juli mnd, 2017 ble vannstanden bedre i sommer mnd.

Det er faste møter mellom Vokks, Vestre Toten Kommune og Grunneierlaget hvert år og de har vært avholdt på Rådhuset på Raufoss, siste møte var Desember 2021.

Vokks lovet å videreføre samme intensjonsavtale som vi har hatt siden 1996, der de skal forsøke å holde fjorden ca. 25 under vannstandsmerke fra 1898.

Fiskelaget har jobbet aktivt for å påvirke situasjonen med reguleringen, da høy vannstand i fjorden fører til mye ubehag og utgifter for grunneierene rundt fjorden.

Vi har tidligere konkludert med at gjellende avtale og vilkår om reguleringen av fjorden ikke er til noen fordel for grunneierene. Vi har derfor jobbet aktivt for å få denne avtalen fornyet. Vi har derfor deltatt i et samarbeidsforum med Vokks, Vestre Toten Kommune, Vassdragsforbundet og NVE for Vannområde Hunnselva og Einafjorden, dette førte til en handlingsplan som konkluderer med at det må til en revisjon av manøvreringsreglementet for hele vassdraget. Dette ble sendt inn som egen sak til NVE og ligger nå der til behandling.

NB! Det er fortsatt samme reglene som gjelder for høyeste regulerte vannstand. (Reguleringsbolt fra 1898)

I 2020 fikk vi utfordringer med is bryting og tele i vannkanten som førte store kuler i terrenget i vannkanten. Flere steder ble båthus, brygger og andre bygg verk ødelagt i vannkanten. Vannstanden våren 2021 ble mer normal, men vi fikk en topp i noen uker i mai, da mai ble veldig nedbørsrik. Utover sommeren ble det ganske normal vannstand for sesongen. Vannstanden har vært lav gjennom vinteren 2021 – 2022

 

Vannstanden i Einafjorden

Historisk Vannstand

Bilder ved den gamle demningen ved Fiskevollen

Reguleringsbolt fra 1898